uniform

[ˈjuːnɪfɔːm] [ˈjuːnɪfɔːrm]

n. 制服,校服;<非正式>穿制服的警官;(某一群体的人穿的)典型服装,特有服装;(无线电通讯)字母 U 的代码

adj. 全部相同的,始终如一的;制服式的

v. 使一致;使穿制服

[ 复数:uniforms 第三人称单数:uniforms 现在分词:uniforming 过去式:uniformed 过去分词:uniformed 比较级:moreuniform 最高级:mostuniform]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 00:27:12 2023-03-27 00:21:47 2023-03-27 02:12:28 2023-03-27 01:54:46 2023-03-27 02:31:00 2023-03-27 01:00:53 2023-03-27 00:39:44 2023-03-27 01:55:27 2023-03-27 02:12:20 2023-03-27 01:39:30 2023-03-27 02:04:58 2023-03-27 00:41:35 2023-03-27 01:03:42 2023-03-27 00:09:42 2023-03-27 02:23:16 2023-03-27 02:17:09 2023-03-27 01:05:14 2023-03-27 02:00:25 2023-03-27 00:44:18 2023-03-27 00:46:39